செந்தமிழ்.org

ஆடுகின்ற

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஆடுகின்ற சூத்திரம் தான் அறுமளவுமேதிரிந்து
போடுகின்ற நாள் வருமுன் போற்றுவதும் எக்காலம்?