செந்தமிழ்.org

ஆசை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஆசை கொண்ட மாதர் அடைகனவு நீக்கி உன்மேல்
ஓசை கொண்டு நானும் ஒடுங்குவதும் எக்காலம்?