செந்தமிழ்.org

ஆசார

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஆசார நேச அனுட்டானமும் மறந்து
பேசாமெய்ஞ் ஞானநிலை பெற்றிருப்பது எக்காலம்?