செந்தமிழ்.org

ஆகம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஆகம் மிகவுருக அன்புருக என்புருகப்
போகஅனுபூதி பொருந்துவதும் எக்காலம்?