செந்தமிழ்.org

அல்லும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
அல்லும் பகலும் என்றன் அறிவை அறிவால் அறிந்து
சொல்லும் உரைமறந்து தூங்குவதும் எக்காலம்?