செந்தமிழ்.org

அற்பசுகம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
அற்பசுகம் மறந்தே அறிவை அறிவால் அறிந்து
கெர்ப்பத்தில் வீழிந்து கொண்ட கோளறுப்பது எக்காலம்?