செந்தமிழ்.org

அறிவை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
அறிவை அறிவால் அறிந்தே அறிவும் அறிவுதனில்
பிறிவுபட நில்லாமல் பிடிப்பதுஇனி எக்காலம்?