செந்தமிழ்.org

அருளாய்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
அருளாய் உருவாகி ஆதி அந்தம் ஆகின்ற
குருவாக வந்து எனை ஆட்கொண்டு அருள்வது எக்காலம்?