செந்தமிழ்.org

அருணப்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
அருணப் பிரகாசம் அண்டஎங்கும் போர்த்தது போல்
கருணைத் திருவடியில் கலந்து நிற்பது எக்காலம்?