செந்தமிழ்.org

அப்புப்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
அப்புப் பிறை நடுவே அமர்ந்திருந்த விட்டுணுவை
உப்புக் குடுக்கையுள்ளே உணர்ந்தறிவது எக்காலம்?