செந்தமிழ்.org

அன்பை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
அன்பை உருக்கி அறிவை அதன் மேல்புகட்டித்
துன்ப வலைப்பாசத் தொடக்கறுப்பது எக்காலம்?