செந்தமிழ்.org

அத்துவிதம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
அத்துவிதம் போலும் என்றன் ஆத்துமத்தின் உள்ளிருந்து
முத்தி தர நின்றமுறை அறிவது எக்காலம்?