செந்தமிழ்.org

அடர்ந்த

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
அடர்ந்த மனக்காட்டை அஞ்செழுத்தாம் வாளாலே
தொடர்ந்து தொடர்ந்து வெட்டிச் சுடுவது இனிஎக்காலம்?