செந்தமிழ்.org

அஞ்ஞானம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
அஞ்ஞானம் விட்டே, அருள் ஞானத்து எல்லைதொட்டு
மெய்ஞ்ஞான வீடுபெற்று வெளிப்படுவது எக்காலம்?