செந்தமிழ்.org

மெய்ப்பொருள்

குதம்பைச்சித்தர் பாடல்கள்
மெய்ப்பொருள் கண்டு விளங்கும்மெய்ஞ் ஞானிக்குக்
கற்பங்கள் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
கற்பங்கள் ஏதுக்கடி ?