செந்தமிழ்.org

முக்கோணம்

குதம்பைச்சித்தர் பாடல்கள்
முக்கோணம் தன்னில் முளைத்தமெய்ஞ் ஞானிக்குச்
சட்கோணம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
சட்கோணம் ஏதுக்கடி ?