செந்தமிழ்.org

மாங்காய்ப்பால்

குதம்பைச்சித்தர் பாடல்கள்
மாங்காய்ப்பால் உண்டு மலைமேல் இருப்போர்க்குத்
தேங்காய்ப்பால் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
தேங்காய்ப்பால் ஏதுக்கடி ?