செந்தமிழ்.org

பத்தாவுந்

குதம்பைச்சித்தர் பாடல்கள்
பத்தாவுந் தானும் பதியோடு இருப்பார்க்கு
உத்தாரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
உத்தாரம் ஏதுக்கடி ?